Deklarácia Svetovej organizácie rodín

Úvod / Aktuality / Deklarácia Svetovej organizácie rodín

Deklarácia World Family Organisation – Svetovej organizácie rodín bola predložená verejnosti včera, 15. marca 2014. Vyplynula z iniciatívy WCF – Svetového kongresu rodín a schválili ju prorodinné organizácie z celého sveta. Deklarácia je dostupná online na www.worldfamilydeclaration.org, kde je možné sa k nej pripojiť a ju elektronicky podpísať.

Nikdy doteraz tu nebola univerzálna myšlienka, ktorá by spájala všetky národy pri ochrane prirodzenej rodiny a ešte nikdy nebola požiadavka tak naliehavá vyslovil sa riaditeľ WCF pre záležitosti OSN Doug Clark. Dodal, že vytvorili sme Svetovú Deklaráciu Rodín, aby splnila požiadavku potrieb a stala sa štandardom.

Deklarácia sa začína slovami „My ľudia mnohých krajín a kultúr” a vychádza z článku 16(3) Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu so strany spoločnosti štátu.

Tento výrok je súčasťou 111 národných ústav, z ktorých mnohé text citujú doslovne, zatiaľ čo iní popisujú rodinu v rôznych formuláciách ako „prirodzený a morálny základ ľudského spoločenstva” (Niger) alebo „založenie národa” (Filipíny), alebo ako „základný kameň spoločnosti” (Grécko), „základný pilier” (Afganistan), „základná inštitúcia” (Kolumbia), alebo „základná jednotka” (Chile).

Vo svojom prejave pri predložení Svetovej Deklarácie Rodín v OSN v New Yorku, tajomník WCF pre medzinárodné záležitosti pán Allan Carlson poznamenal Oceňujem tie národy, ktoré vo svojom jazyku majú článok o ochrane prirodzenej rodiny v ústave. Poznámka pod čiarou č 3 Deklarácie stanovuje podmienky na skúmanie týchto ustanovení. Dokonca aj vtedy, keď akcie vlády sa odchyľujú od tejto zásady. Verím, pokračoval Carlson, že Deklarácia Svetovej organizácie rodín bude hrať zásadnú úlohu pri získavaní medzinárodnej pozornosti na základnú jednotku spoločnosti, prirodzenú rodinu.

Je pozoruhodné, že práve v týchto dňoch prebieha diskusia v parlamente o precizovaní Ústavy Slovenskej republiky. Doterajší text Čl.41 (1) Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona má byť doplnený. Možno chýba celospoločenská diskusia, lebo je prekrytá prezidentskými voľbami. Problematika si žiada pre jej dôležitosť oveľa väčšiu pozornosť.

Pripravovaná zmena ústavy by znamenala aj radikálny zásah do pripravovanej Stratégie ľudských práv, ktorá sa mala zakladať na širokej spoločenskej diskusii. Po sľubnom začiatku odstúpil už druhý moderátor. Je to pravdepodobne pre neústupčivosť a neochota sa venovať reálnym potrebám v oblasti ľudských práv. Chudoba, nedostatočný prístup k vzdelaniu, bývaniu, nízka pôrodnosť sú znakmi, že treba konať. Sme svedkami, keď sa prijímajú zákony zavádzajúce nútenú prácu, keď odkázané osoby majú úplne iné podmienky podľa toho, kto je zriaďovateľ poskytovateľa služieb. Takýchto porušovaní ľudských práv je viacero. Napriek tomu sa pán minister Lajčák sa už jasne vyjadril v neprospech tradičných hodnôt a je viac ako pravdepodobné, že je to v rozpore s programovým vyhlásením vlády. Zápis o záveroch z úvodného zasadnutia tzv. „Pracovnej skupiny k príprave a finalizácii zverenej časti Stratégie” z 24. januára 2014 uvádza, že minister považuje „podporu práv LGBTI osôb a politiku rodovej rovnosti za nespochybniteľné”. V zápise sa tiež uvádza, že „témy práv nenarodených detí, ochrana tradičnej rodiny a manželstva ako zväzku muža a ženy, otázka náboženskej slobody a výhrady vo svedomí by mali byť súčasťou diskusií na workshopoch, v stratégii však nebudú explicitne uvádzané”.

Toto je úvod, prečo práve teraz je vhodné podporiť Deklaráciu Svetovej organizácie rodín. On-line je na www.worldfamilydeclaration.org Po odoslaní dostanete informáciu e – mail vyzývajúci na potvrdenie podpisu. Vaša e – mailová adresa nebude k dispozícii pre ostatných bez vášho súhlasu.

Deklarácia Rodín Sveta

My, ľudia z mnohých krajín a kultúr potvrdzujeme pravdivosť zakotvenú vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, 1 a odrážajúcu sa v medzinárodných zmluvách 2 a mnohých národných ústavách, 3 že „Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu so strany spoločnosti a štátu. Preto rodina má prednosť pred štátom a má vlastnú dôstojnosť a práva, ktoré majú štáty morálnu povinnosť rešpektovať a chrániť.

Prehlasujeme, že rodina, univerzálne spoločenstvo založené na manželskom zväzku muža a ženy, je základom spoločnosti, sila našich národov a nádejou ľudstva. Ako konečný základ každej civilizácie je známe z histórie, 4. že rodina je záštitou slobody a kľúčom k rozvoju, prosperity a mieru.

Rodina je tiež prameňom a kolískou nového života, prirodzeným útočiskom pre deti a v prvotným miestom na zoznámenie sa s hodnotami nevyhnutnými pre blaho detí a spoločnosti. Rodina je prepojením medzi minulosťou a mostom do budúcnosti. 5

Deti sú našou budúcnosťou a ďakujeme za nezištnú službu poskytovanú rodičmi, starými rodičmi, ochrancom a všetkým, ktorí sa starajú a ktorí poskytujú možnosti podľa požiadaviek Deklarácie práv dieťaťa, aby dieťa „sa mohlo rozvíjať fyzicky, mentálne, morálne, duchovne a sociálne zdravým a normálnym spôsobom, v podmienkach slobody a dôstojnosti”. 6

Uznávame že, tak, ako je uvedené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, že „materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc”, 7 a ako je uvedené v Deklarácii práv dieťaťa, každé dieťa by malo „kde je to možné, vyrastať v starostlivosti a pod zodpovednosťou svojich rodičov” 8 prehlasujeme, že funkčná, starajúca sa rodina založená na manželstve medzi mužom a ženou poskytuje bezpečnú záruku pri osobitnej starostlivosti a pomoci pre tie deti, ktoré ju vyžadujú.

Vážne znepokojení zväčšujúcimi sa nešťastiami, ktoré postihujú deti a spoločnosť, vzhľadom k rýchlemu odklonu od manželstva a rodiny, pripomíname rozvážnosť pri konštatovaní, že „v priebehu dejín národy boli schopné prežiť mnohonásobné katastrofy – invázie, hladomory, zemetrasenia, epidémie, utláčanie – ale nikdy neboli schopné prežiť rozpad rodiny”. 9 Tvrdíme starobylú múdrosť, že svet nemožno dať do poriadku, bez toho, aby sme nedali do poriadku rodinu. 10

Požadujeme kultúru, ktorá si ctí a umožňuje verné, napĺňajúce a obnovujúce sa manželstvo, ktoré uznáva a chráni osobitosť cenného vkladu či už matky alebo otca do života detí, a ktoré podporuje hodnoty a víziu nevyhnutnú pre mladých ľudí na prípravu pre úspešné manželstvo a rodičovstvo.

Vyzývame predstaviteľov a politikov, či už medzinárodných, alebo národných vlád na všetkých úrovniach, aby okamžite vytvorili politiky a zavádzali opatrenia na ochranu a posilnenie manželstva a rodiny.

Apelujeme na občanov, predstaviteľov a vplyvných ľudí aby dávali na najvyššiu prioritu na ochranu a posilňovanie rodiny ako nenahraditeľný základ civilizácie a našu jedinú nádej pre prosperitu, mier a pokrok.

Poznámka: Klub mnohodetných rodín je signatárom Deklerácie.

Čítajte viac: http://trnovec.blog.sme.sk/c/351544/Deklaracia-Svetovej-organizacie-rodin.html#ixzz2zbcDQJYP

Podobné články
Napíšte nám

Máte otázky? Napíšte nám ich a radi Vám odpovieme